Loading

Bożonarodzeniowe orędzie PAKP

Picture of Autor

Autor

Ks. prot. mgr Andrzej Opolski

Bożonarodzeniowe orędzie

Świętego Soboru Biskupów

Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

do Czcigodnego Duchowieństwa, Mnichów i Mniszek,

Wiernych i Młodzieży i Dzieci

 

 

 

Chrystus się Rodzi!

 

 

Nie bójcie się, oto bowiem zwiastuję wam radość wielką,

która będzie dana całemu ludowi, że oto dzisiaj, w mieście

Dawida, narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus, Pan

(Łk 2,10-11).

 

 

 

Z takimi słowami „radosnej, wielkiej” nowiny, w noc narodzenia Chrystusa, Anioł Pański zwrócił się do pasterzy, którzy czuwali nad swoim stadem w Betlejem, aby pośpieszyli z nią do miejsca narodzenia Chrystusa. Pasterze poszli, ujrzeli Go i powrócili, wielbiąc i sławiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i ujrzeli tak, jak im było powiedziane (Łk 2,20).

 

Bracia i Siostry! Przyjście na świat Zbawiciela uradowało pasterzy, raduje ludzkość i każdego z nas żyjącego w XXI wieku. Przedwieczne Bóg Słowo, staje się człowiekiem, by zjednoczyć nas ze Sobą i podnieść na niebiosa. W ten sposób łączy On niebo z ziemią, aniołów z ludźmi. Zbawiciel zwiastował pokój tym, którzy są daleko i tym, którzy są blisko. Przez Niego bowiem mamy dostęp do Ojca w jednym Duchu, (Ef 2,15,17-18) i możliwość oświecenia tych, którzy są w ciemności i siedzą w cieniu śmierci (Łk 1,79). W ten sposób narodzony Chrystus uczynił nas Swoimi dziećmi i dziedzicami Królestwa Wiecznego. Syn Boży Swoim Wcieleniem pokazał światu wielką pokorę i miłość, których dotychczas świat nie znał. Wcielenie Chrystusa jest dziełem nieskończonej miłości Boga Ojca do upadłego człowieka. Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,6).

Bracia i Siostry! Z momentem narodzenia Chrystusa uległ zmianie bieg historii. Rozpoczęła się nowa era życia ludzkości, pojawiła się możliwość budowy nowego porządku moralnego, który naruszony był upadkiem pierwszego człowieka. Ludzkość na „skraju czasu” doszła do pełnego chaosu. Bóg Swoim Wcieleniem umożliwił człowiekowi jedność z Nim i uczynił go zdolnym do realizacji dobra. Chrystus Zbawiciel pozostaje na zawsze …wczoraj, dziś i na wieki (Hbr 13,8) Królem Chwały, Prawdy i Życia (Mt 4,16).

Wielkim jest znaczenie duchowe Objawienia się Syna Bożego we wszechświecie. My, prawosławni, wierni Zbawicielowi, zachowujemy tajemnicę Jego Wcielenia i corocznie uroczyście świętujemy Święto Bożego Narodzenia. „Jednymi ustami i jednym sercem wychwalamy narodzonego Zbawcę i Bogarodzicę Marię, Która posłużyła tej wielkiej tajemnicy Wcielenia”. Prawdę tę wyrażamy w tekstach liturgicznych i pieśniach zwanymi kolędami. To jest nasze bogactwo, które umacnia nasze życie duchowe, naszą religijność i pomaga nam zachowywać to, co pozostawili nam nasi przodkowie.

Bracia i Siostry! Kontynuujmy praktykę śpiewania kolęd w swoich domach. Odwiedzajmy swoich bliskich, śpiewajmy na ulicach. W ten sposób wchodzimy w duchowy cerkiewny związek ze wszystkimi prawosławnymi, którzy to czynią, podobnie jak my. Wszystko to wzmocni nas w wierze i towarzyszyć nam będą dary Boże: miłość, radość, pokój dusz, wielkoduszność, życzliwość, miłosierdzie, łagodność, wstrzemięźliwość (Ga 5,22). Dary te pomogą nam nosić ciężary jeden drugiego (Ga 6,2), stać na straży pokoju, bowiem pokój czyniący, synami Bożymi nazwani będą (Mt 5,9).

Niestety, we współczesnym świecie darów tych brakuje. Współczesny człowiek zapomina o Bogu, kieruje się pragnieniem posiadania dóbr ziemskich. Przyczynia się to do utraty wiary, nadziei i często sensu życia. Właśnie w tym zawarta jest współczesna patologia. Sekularyzacja nakłada swoją pieczęć na wszystko, co Boże. Świat ciągle pogrąża się w otchłani grzechu, zanika pojęcie dobra. Człowiek zapomina o „jedynej potrzebie” (Łk 10,42). A to jest powodem rozkładu społeczeństwa, rodziny i światowego pokoju. Wojna u naszych granic na Ukrainie, Bliskim Wschodzie, Azji, Afryce, itd.

Bracia i Siostry! Tylko wierność ewangelicznym ideałem może umocnić narody, młodzież, dzieci i każdego z nas w godnym dawaniu świadectwa o Prawosławiu. Dzisiaj zachowywanie nauki ewangelicznej i Cerkwi wymaga od nas męstwa, świadomości i wytrwałości. Nie bójmy się tego trudu. Bądźmy wierni, wytrwali i zachowujmy bogactwo duchowe Prawosławia. Jest to trud zbawienny dla wszystkich, mocnych, słabych i wątpiących. Prawosławie jest naszym skarbem.

Bracia i Siostry! Kończąc 2023 rok Bogu dziękujemy za wszystkie dary, którymi obdarował naszą Cerkiew i każdego z nas w 2023 roku. W sposób szczególny dziękujemy za nowa świątynię w m. st. Warszawie: Świętej Sofii – Mądrości Bożej, którą poświęciliśmy w maju 2023 r., za cerkiew w Słubicach. Po generalnych remontach poświęcono cerkwie w Gdańsku i w Hrubieszowie. Trwa budowa cerkwi w Gładyszowie i Karakułach, Augustowie, Białymstoku. Prowadzone są przygotowania do budowy cerkwi w Krakowie i Bielsku Białej na św. Górze Jawor oraz w Mińsku Mazowieckim

 

Wchodźmy z wiarą i nadzieją w 2024 rok, kiedy świętować będziemy 100-lecie cerkiewnej samodzielności tzw. autokefalii, a to wymaga od nas aktywnego, odpowiedzialnego udziału w życiu naszej Cerkwi.

Prośmy Boga, aby Nowy 2024 Rok był czasem błogosławionym dla Cerkwi, Ojczyzny, całego świata i każdego z nas: by pokój Boży przewyższający wszelki rozum, strzegł serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie (Flp 4,7).

Przeżywając duchową radość wynikającą z Wcielenia Boga Słowa pozdrawiamy Duchowieństwo, Mnichów i Mniszki, Młodzież i Dzieci i Wszystkich Wiernych naszej Cerkwi, w kraju i poza jego granicami, ze Świętem Narodzenia Chrystusa i Nowym 2024 Rokiem, życząc Wszystkim obfitych łask od Narodzonego Zbawiciela. Boże błogosławieństwo i pokój niech towarzyszą Ojczyźnie naszej i całemu światu, a Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i pobożności (Iz 11,2) niech będzie ze Wszystkimi nami.

 

 Chrystus się rodzi – Wychwalajcie Go!

 

 Z Bożego miłosierdzia:

 

+ Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski

+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski

+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański

+ Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz WP

+ Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki

+ Grzegorz, Arcybiskup Bielski

+ Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański

+ Paweł, Biskup Hajnowski

+ Andrzej, Biskup Supraski

+ Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki

 

 Miasto stołeczne Warszawa. Boże Narodzenie 2023/2024 r.

 

za: orthodox.pl

Loading