Loading

List Paschalny PAKP

Picture of Autor

Autor

Ks. prot. mgr Andrzej Opolski

List Paschalny

Świętego Soboru Biskupów

Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej

do Czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących

Mnichów i Mniszek oraz Wszystkich Wiernych Świętej Cerkwi Prawosławnej

 

Chrystus Zmartwychwstał!

 

Niebiosa niechaj godnie się weselą i ziemia niech się raduje,

niech świętuje świat cały, widzialny i niewidzialny,

albowiem Chrystus, radość wieczna, Zmartwychwstał”

(Kanon Paschy, pieśń 1)

 

     Chrystus, tak jak zapowiedział, powstał z martwych, czyniąc nas godnymi w 2023 roku wejścia w tajemnicę swego zmartwychwstania. Radując się wraz ze światem widzialnym i niewidzialnym, głosimy mu: Chrystus Zmartwychwstał! „Prawdziwie to święta… i zbawienna noc, w której niegasnące światło z grobu zajaśniało”, obdarzając „radością cały świat”.

     Chrystus Zmartwychwstał! Śmierć została zniszczona, zajaśniała nieśmiertelność. Chrystus Zmartwychwstał, raj jest ponownie otwarty. „Gdzie więc, o śmierci, jest twój oścień? Gdzie twe, piekło, zwycięstwo?” (Mowa katechetyczna św. Jana Chryzostoma).

     Bracia i Siostry! Zdając sobie sprawę z tej Prawdy, Święta Cerkiew, nasza Matka, nazywa to wydarzenie „świętem świąt i uroczystością nad uroczystościami”! Dlatego Zmartwychwstanie Chrystusa stało się najważniejszym rdzeniem naszej wiary. Święty apostoł Paweł pisze: „I jeśli Chrystus nie powstał, to próżne jest zwiastowanie nasze, próżna jest też wiara wasza” (1 Kor 15,14). Dlatego jesteśmy pewni, że w „Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” (1 Kor 15,22). Każdy bowiem, „kto widzi Syna i wierzy w Niego”, będzie miał życie wieczne (J 6,40). Cerkiew wzywa: „Bądź odważny, ludu Boży, bo Zbawiciel, jako wszechmocny, zwycięża wrogów” . „Gdzie, o śmierci, jest twój oścień? Gdzie twe, piekło, zwycięstwo? (Oz 13,14). Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał, „bądź odważny, ludu Boży”. „On jest wszechmocny”.

     Święci Apostołowie, zdając sobie sprawę z tej Prawdy, stali się nieustraszeni, pełni odwagi i siły. Dzięki temu dzisiaj możemy odważnie dawać świadectwo tej Prawdzie współczesnemu światu. Naszym przodkom nic innego jak tylko odwaga, niezłomność i wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego dawały siłę, aby zachować świętą wiarę prawosławną, uniknąć braku wiary i nie stracić ufności w przyszłość, w ludzi i samych siebie. Dzięki temu dzisiaj w naszej świątyni śpiewamy pieśń: „Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawco, aniołowie śpiewają na niebiosach, i nam na ziemi pozwól czystym sercem Ciebie sławić” (stichera, ton 6).

     Bracia i Siostry! Historia życia ludzkiego ma w sobie to coś, co zabiera wszystko, czas, życie cerkiewne, społeczne, polityczne, osobiste, a świat stoi przed coraz to nowymi wyzwaniami. Tymczasem noc wielkanocna daje wszechświatowi trwałą pewność i radość.

     Współczesny świat przechodzi proces reorganizacji życia osobistego i społecznego, następuje załamanie dotychczasowych pojęć i zwyczajów. Cerkiew stoi w obliczu trudnych procesów dotyczących ludzkiej wolności, godności, moralności. Spada poziom odpowiedzialności duchowej, kultury: następuje rozkład zdrowej rodziny, rośnie przestępczość. Działania szatana zadają wielki cios osobowości człowieka. Duchowa degradacja człowieka staje się głównym źródłem patologii. Niestety, dzisiejsza ludzkość, w tym prawosławni wierni, nie zauważa negowania przykazań Bożych. Wszystko to napełnia nasze serca bólem. Apelujemy do wszystkich o czujność, wytrwałość, odwagę i wrażliwość na różnego rodzaju patologie. To jest nasza prawosławna misja. Chrystus Zmartwychwstał, aby Jego powstanie z martwych stało się siłą tych, którzy Go miłują. Apostoł Paweł pisze: „A jeśli Chrystus nie powstał, to daremna jest wiara wasza i jeszcze jesteście w grzechach waszych”
(1 Kor 15,17).

     Zmartwychwstały Chrystus jest naszym Światłem, naszą Radością, naszym Bogiem.

     Bracia i Siostry! Tracąc siły duchowe i odpowiedzialność, dzisiejsza ludzkość wiele doświadcza – niezgody, podziałów, wojen jak te w Ukrainie, Palestynie, Afryce. To jest ból współczesności.

     Patrząc na historię, prośmy Chrystusa, Króla świata, aby ustały wszelkiego rodzaju niezgody i wojny, a we wszechświecie zapanował pokój. Pierwszymi słowami Chrystusa Zmartwychwstałego po zmartwychwstaniu i ukazaniu się człowiekowi były słowa: „Pokój wam”. Dziś Chrystus woła: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy trudzący się i dźwigający ciężary, a Ja wam dam odpoczynek” (Mt 1,28); „Jarzmo bowiem Moje jest łagodne i brzemię Moje lekkie” (Mt 11,30); „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!”.(Mt 14,27).

     Drogą odwagi szli nasi przodkowie. W 2023 roku Diecezja Lubelsko-Chełmska będzie obchodzić 800-lecie przeniesienia siedziby prawosławnego biskupstwa z Uhruska do Chełma, stolicy Księstwa Kijowsko-Włodzimierskiego. Dzięki Zmartwychwstałemu Chrystusowi, Głowie Cerkwi, Prawosławie na tym terenie, przechodząc trudne chwile, jest obecne do dziś. Odwagi! Nie bójcie się! Bóg jest z nami!

     Bracia i Siostry! Starajmy się, aby owocami pełnymi radości paschalnej były dary duchowe: miłość, radość, pokój, wielkoduszność, życzliwość, miłosierdzie, wiara, łagodność, wstrzemięźliwość (Ga 5,22-23). Pomogą one nam lepiej zrozumieć zjawiska naszych czasów: podziały, wrogość, konflikty, wojny i wszelkiego rodzaju niesprawiedliwość. Pomogą w rozwoju życia duchowego, budowaniu zdrowej prawosławnej rodziny i wychowywaniu dzieci i młodzieży w duchu Cerkwi prawosławnej. Pamiętajmy, że wszystko zwyciężamy mocą Zmartwychwstałego Zbawiciela, który nas umiłował, bowiem, którzy Duchowi Bożemu dają się prowadzić, ci są synami Bożymi (Rz 8,14).

     Wzywamy Wszystkich słowami św. Jana Chryzostoma: „Radując się wejdźmy do radości Pana swego” (Mowa katechetyczna).

     W ten „Święty i Wielki Dzień” pozdrawiamy czcigodne Duchowieństwo, miłujących Boga Mnichów i Mniszki, Młodzież, Dzieci i wszystkich wiernych naszej Cerkwi w Ojczyźnie i poza jej granicami słowami:

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

 

Z Bożego miłosierdzia pokorni:

+ Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski

+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski

+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański

+ Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

+ Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki

+ Grzegorz, Arcybiskup Bielski

+ Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański

+ Paweł, Biskup Hajnowski

+ Andrzej, Biskup Supraski

+ Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki

 

Pascha Chrystusowa 2023 roku

Miasto st. Warszawa


za: orthodox.pl

Loading